ИТХ-аас Захиргааны хэм хэмжээний акт боловсруулах нь

2018-09-07 12:06
Захиргааны ерөнхий хуулиар нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн захирамжилсан шийдвэр гаргадаг байгууллагуудаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуулалтыг бүрдүүлсэн.
 
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд ИТХ-аас захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах ажиллагааны талаар  хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гарын авлага боловсруулсныг эндээс үзнэ үү.

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..