ИТХ-ын үлгэрчилсэн дэг

2018-09-07 10:15
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд “хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна”, “хуралдааныхаа дэгийг тухайн Хурал өөрөө тогтоож тогтоолоор батална” гэж заасан байдаг. Дэг нь хуралдааныг хуулийн хүрээнд саадгүй явуулах, асуудлыг шийдэх гарцыг бий болгох зорилготой.
 
"Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь" төслийн хүрээнд ИТХ-ын хуралдааны дэгийг боловсронгуй болгоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор боловсруулсан үлгэрчилсэн дэгийн төслийг эндээс үзнэ үү.


Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..