Сургалт, судалгааны сан нийт 15

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаарх иргэдийн хандлагын суурь түвшин тогтоох судалгааны тайлан /2015 он/
2019-08-13 13:37
Энэхүү "Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын талаарх иргэдийн хандлагын суурь түвшин тогтоох судалгаа"-г 2015 онд УИХ-ын Тамгын газраас Щвейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй хэрэгжүүлсэн ”Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхийг бэхжүү..
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ
2019-03-13 14:38
Уг судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хөгжлийн хөтөлбөр (НҮБХХ), Швейцарын хөгжлийн агентлагаас 2017-2020 онд хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд ажилласан экспертийн..
ИТХ-аас Захиргааны хэм хэмжээний акт боловсруулах нь
2018-09-07 12:06
Захиргааны ерөнхий хуулиар нийтийн ашиг сонирхлыг илэрхийлэн захирамжилсан шийдвэр гаргадаг байгууллагуудаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуулалтыг бүрд..
ИТХ-ын үлгэрчилсэн дэг
2018-09-07 10:15
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуульд “хурлын үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын үндсэн хэлбэр нь хуралдаан байна”, “хуралдааныхаа дэгийг тухайн Хурал өөрөө тогтоож тогтоолоор батална” гэж заасан байдаг. Дэг нь хуралдааныг..
БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
2017-10-12 09:08
БАГИЙН ИРГЭДИЙН НИЙТИЙН ХУРЛААР БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 2016
2016-11-28 14:26
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ: from Ганцоож Цэрэннадмид
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлыг дэмжих тэтгэлэг Сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016
2016-09-20 10:00
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дэмжих тэтгэлэг сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016 - 1 дэх хэсэг from Battseren Nyam Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг дэмжих тэтгэлэг сайн туршлагын эмхэтгэл, УБ, 2016 - 2 дахь хэсэг from Battseren Nyam
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа
2016-03-24 09:36
Монгол Улсын төсвийн ил тод байдлын 2015 оны судалгаа from Ганцоож Цэрэннадмид
Нутгийн удирдлагын байгууллагуудаас үйл ажиллагаагаа иргэдэд танилцуулдаг ажлын тайлангийн загварууд
2016-02-01 19:07
Ганцаарчилсан ярилцлагын тэмдэглэлээс: БЗД-ийн үйл ажиллагааны чиглэл болон 2014 онд хийсэн ажлын талаар тайлан болгож ном тараасан. Мөн ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан , 1111 лавлах утас, цахим сайтуудар өргөдөл гомдол хүлээж авах гэх мэдээлэл багтсан. Энэ номыг..